ROD "KŁOS" - ogłoszenia porządkowe

Kalendarz działkowca 2020


Kalendarz działkowca 2020

Smiley face

Polski Związek Działkowców wydał dla swoich członków kieszonkowy "Kalendarz działkowca" na rok 2020 w nakładzie 950 000 egzemplarzy. Koszty wydania i dystrybucji pokryła jednostka krajowa i okręgi. Kalendarz został opracowany specjalnie dla działkowców i składa się z kalendarium (1 tydzień na stronie) i części informacyjnej. Znajdują się w niej najważniejsze informacje na temat PZD, główne terminy obowiązujące działkowca, wyjaśnienia dotyczące opłat ogrodowych i składki członkowskiej, numery do telefonicznych porad prawnych i ogrodniczych organizowanych przez okręgi i jednostkę krajową, a także wykaz danych teleadresowych do OZ

Kalendarz można odebrac w Domu Działkowca w godzinach dyżuru zarządu
(w środy od 1100 do 1300 oraz w soboty od 1100 do 1500)

Zarząd i Komisja Rewizyjna


Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków PZD ROD "KŁOS", które odbyło się 11 maja 2019 r. wybrało na kadencję 2019 - 2022 jedenastoosobowy Zarząd oraz trzyosobową Komisję Rewizyjną; skład Zarządu: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik oraz siedmiu Członków Zarządu, skład Komisji Rewizyjnej: Przewodnicząca, Wiceprzewodnicząca, Sekretarz.

Zasady wycinki drzew na terenach ROD


KOMUNIKAT
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców
z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany zasad wycinki drzew na terenach ROD

W dniu 17 czerwca 2017 r. wchodzi w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.
Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W odniesieniu do drzew rosnących na działkach – o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu - przed wycinką - zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu (art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).
Nie ulegają zmianie zasady wycinki:
 • drzew owocowych
można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)
 • krzewów
tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Prezydium Krajowej Rady PZD

Wyciąg z Regulaminu ROD

Najwaniejsze zapisy w nowym Regul. ROD, obowiązującym od 01.01.2019

Regulamin w całości jest dostępny w przepisach PZD

ROZDZIAŁ I
Przepisy wstępne
§8   [Działkowiec]
Działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do działki nabytego zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zwanej dalej „ustawą".
§9   [Uprawnienia i obowiązki działkowca]
 • Działkowiec jest w szczególności uprawniony do:
  • zagospodarowania działki i wyposażenia jej w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z ustawą i regulaminem,
  • udziału w szkoleniach organizowanych przez zarząd ROD i okręgowy zarząd PZD,
  • korzystania z biblioteki ogrodowej,
  • występowania do zarządu ROD w sprawach dotyczących zagospodarowania i użytkowania ROD i działki,
  • zgłaszania wniosków dotyczących funkcjonowania i zarządzania ROD,
  • korzystania z urządzeń wspólnych ROD,
  • uczestniczenia w imprezach i uroczystościach organizowanych przez zarząd ROD.
 • Działkowiec ma w szczególności obowiązek:
  • przestrzegać ustawę,
  • przestrzegać regulamin i statut PZD w zakresie określonym w ustawie,
  • użytkować działkę zgodnie z ustawą i regulaminem,
  • działać w interesie ROD,
  • uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych, a w przypadku zwłoki - wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi,
  • aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji,
  • otaczać opieką mienie ROD,
  • przestrzegać zasad współżycia społecznego.
§10   [Właśność]
 • Infrastruktura ogrodowa w rozumieniu ustawy stanowi własność PZD.
 • Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.

ROZDZIAŁ II
Zasady organizacyjne ROD

§22   [Bezpieczeństwo w ROD]
 • Zarząd ROD obowiązany jest do działania na rzecz bezpieczeństwa w ROD. W tym celu zarząd ROD przedstawia walnemu zebraniu ROD propozycje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na terenie ROD.
 • Propozycje, o których mowa w ust. 1, uwzględniają w szczególności możliwość monitorowania ROD, jego ochrony we własnym zakresie lub przez posiadający koncesję podmiot, budowy urządzeń służących bezpieczeństwu (oświetlenie, łączność), a także współpracę z organami porządkowymi.

ROZDZIAŁ III
Działalność mediacyjna w rodzinnym ogrodzie działkowym
§26   [Mediacja]
 • Spory pomiędzy działkowcami mogą być rozstrzygane w drodze mediacji.
 • Mediację, za zgodą zainteresowanych stron, prowadzi komisja mediacyjna powołana przez zarząd ROD.
 • Jeżeli mediacja nie zakończy się ugodą, sprawę przejmuje zarząd ROD.
§27   [Ugoda]
 • Zawarcie ugody następuje w formie pisemnej. Ugodę podpisują strony i członkowie komisji mediacyjnej. Ugoda nie może naruszać obowiązujących przepisów.
 • Działkowcy, którzy zawarli ugodę, zobowiązani są do jej wykonania i przestrzegania zawartych w niej ustaleń.
 • Jeżeli którakolwiek ze stron nie wywiązuje się z warunków ugody, sprawę rozstrzyga zarząd ROD.

ROZDZIAŁ IV
Zagospodarowanie ROD
§38   [Nadzór nad zagospodarowaniem ROD]
Nadzór nad zagospodarowaniem ROD sprawuje zarząd ROD.

ROZDZIAŁ V
Zagospodarowanie działki
§39   [Zasady zagopodarowania działki]
Działkowiec może zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w regulaminie.
§40   [Granice działki]
 • Granice działki muszą być zgodne z planem zagospodarowania ROD i trwale oznakowane.
 • Zmiana granic działki wymaga uprzedniej zmiany planu zagospodarowania ROD.
 • Obowiązek przywrócenia zgodności granic działki z planem zagospodarowania ROD spoczywa na zarządzie ROD. Jednakże obowiązek ten obciąża działkowca, jeżeli samowolnie naruszył granice działki.
§41   [Dopuszczalne urządzenia]
Z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w regulaminie, działka może być wyposażona w następujące urządzenia:
 • altanę działkową,
 • szklarnię,
 • tunel foliowy,
 • okna inspektowe,
 • studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną,
 • zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),
 • bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe
 • pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,
 • piaskownicę, huśtawkę i inne podobne urządzenia rekreacyjne.
§42   [Kompostownik]
 • Działka musi być wyposażona w kompostownik.
 • Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.
 • Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.
§43   [Zbiorniki na nieczystości ciekłe]
 • Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, działka może być wyposażona w zbiornik na nieczystości ciekłe. Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec.
 • Eksploatacja urządzeń, o których mowa w ust. 1, wywóz nieczystości lub ich utylizacja musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 • Działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy zbiornika na nieczystości ciekłe, załączając rysunek uwzględniający jego usytuowanie względem granic działki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miejscu zapewniającym swobodny dostęp wozu asenizacyjnego.
§44   [Altana działkowa]
 • Altana działkowa stanowi wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w ROD. Altana działkowa powinna być funkcjonalna i estetyczna.
 • Altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2.
 • Altana dzia;łkowa może mieć wysokość do 5 metrów przy dachu stromym i 4 metrów przy dachu płaskim.
 • Wysokość altany działkowej mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu dachu.
 • Odległość altany działkowej od granic działki nie może być mniejsza niż 3 metry.
 • Jeżeli plan zagospodarowania ROD określa miejsce usytuowania altany działkowej, działkowiec może wybudować altanę działkową tylko zgodnie z tym planem.
§45   [Budowa lub rozbudowy altany działkowej]
 • Działkowiec obowiązany jest zawiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z wymogami określonymi w § 44.
 • Zarząd ROD sprawuje nadzór w zakresie realizacji wymogów określonych w § 44. W ramach tego nadzoru zarząd ROD sprawdza również, czy altana działkowa jest zgodna z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1. Postanowienie § 74 stosuje się odpowiednio.
 • Na działkowcu spoczywa odpowiedzialność za właściwe usytuowanie altany działkowej i jej budowę, nadbudowę lub rozbudowę zgodnie z wymogami przewidzianymi w regulaminie ROD i przepisach powszechnie obowiązujących.
§46   [Skutki naruszeń zasad dotyczących altan]
 • Zarząd ROD nakazuje działkowcowi wstrzymanie budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej w przypadku zaistnienia przesłanek uzasadniających podejrzenie naruszenia przepisów regulaminu.
 • W przypadku stwierdzenia przez zarząd ROD budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej z naruszeniem przepisów regulaminu, działkowiec zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowywanej altany działkowej, jeśli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób.
 • W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD, w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
 • Stwierdzenie przez właściwy organ administracji publicznej naruszenia prawa, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zastosowania sankcji określonych w ustawie.
§47   [Szklarnia]
  Szklarnia na działce może mieć powierzchnię nie przekraczającą 25 m2 i wysokość 3 m. Nie może ona posiadać stałych urządzeń grzewczych oraz urządzeń, których funkcjonowanie zanieczyszcza środowisko.
§48   [Tunele foliowe, szklarnie i okna inspektowe]
 • Tunele foliowe na działce nie mogą przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki i 3 m wysokości z tym, że w razie jednoczesnego posiadania szklarni i tuneli foliowych ich łączna powierzchnia nie może przekraczać 20% całkowitej powierzchni działki.
 • Szklarnia i tunel foliowy powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich, granicy ROD i dróg komunikacyjnych w ROD.
 • Zarząd ROD nakazuje rozbiórkę szklarni i tuneli foliowych z powodu nieestetycznego wyglądu lub nieprzestrzegania regulaminu przy ich stawianiu.
 • Okna inspektowe na działce mogą mieć łączną powierzchnię do 9 m2.
§49   [Zbiorniki wodne]
 • Na działce mogą być usytuowane czasowe lub stałe zbiorniki wodne o powierzchni::
  • basen i brodzik łącznie do 15 m2,
  • oczko wodne do 10 m2.
 • Łączna powierzchnia zbiorników wodnych, o których mowa w ust. 1, nie może przekraczać powierzchni 15 m2, a ich głębokość nie może przekraczać 1m.
 • Odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne oraz bezpieczeństwo związane z budową i użytkowaniem zbiornika ponosi działkowiec.1m.
§50   [Pergole i trejaże]
 • Pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących na działce nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 1 metr od granic działki.
 • W odległości do 2 metrów od granic działki, pergole, trejaże i inne podpory do roślin pnących nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów.
§51   [Ogrodzenie działki]
 • Ogrodzenie działki nie może przekraczać wysokości 1 metra i powinno być ażurowe.
 • Umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
§52   [Żywopłoty]
 • Na granicy działek, za pisemną zgodą użytkownika sąsiedniej działki, można zakładać żywopłoty.
 • Wysokość żywopłotu na granicy pomiędzy działkami ustalają sąsiadujący użytkownicy z tym, że nie może ona przekraczać 1 metra.
 • Żywopłoty rosnące przy granicy działki z alejką (drogą wewnętrzną) nie mogą przekraczać wysokości 1 metra i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza granicę działki.
 • Żywopłoty rosnące na granicy działki będącej jednocześnie granicą ROD nie mogą przekraczać wysokości 2 metrów i muszą być prowadzone w ten sposób, aby nie przerastały poza ogrodzenie ROD.
§53   [Drzewa i krzewy owocowe]
 • Gatunki i odmiany drzew owocowych słabo rosnących i karłowych należy sadzić w odległości co najmniej 2 metrów od granicy działki. W przypadku moreli należy zachować odległość co najmniej 3 metrów. Czereśnia i orzech włoski nie mogą być sadzone w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, z wyjątkiem szczepionych na podkładach słabo rosnących, które można sadzić w odległości nie mniejszej niż 3 metry.
 • Krzewy owocowe należy sadzić w odległości nie mniejszej niż 1 m od granicy działki, a krzewy leszczyny 3 metrów.
§54   [Drzewa i krzewy ozdobne]
 • Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych, w tym iglaków, pod warunkiem, że będą to gatunki i formy słabo rosnące.
 • Drzewa ozdobne, o których mowa w ust.1, należy sadzić w odległości co najmniej 2 m od granic działki.
 • Dopuszcza się sadzenie drzew ozdobnych w odległości 1 metra od granicy działki, o ile ich wysokość nie przekroczy 2 metrów.
 • Krzewy ozdobne silnie rosnące należy sadzić w odległości co najmniej 2 m, a krzewy słabo rosnące i płożące formy iglaków co najmniej 1 m od granic działki.
 • W odległości 2 m od granicy działki wysokość drzew i krzewów ozdobnych nie powinna osiągać więcej niż 3 m.
§55   [Cięcie i prześwietlanie drzew i krzewów]
 • Działkowiec zobowiązany jest do cięcia i prześwietlania drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych w taki sposób, aby gałęzie nie przekraczały granic działki.
 • W razie niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1, użytkownik sąsiedniej działki może obciąć przechodzące gałęzie, o ile wcześniej wyznaczył sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.
 • Uprawnienie wynikające z ust. 2 przysługuje również zarządowi ROD, gdy gałęzie przechodzą na teren ogólny ROD.
§56   [Zabiegi ochrony roślin]
 • Działkowiec zobowiązany jest do zwalczania na użytkowanej działce chorób i szkodników roślin oraz chwastów.
 • Działkowiec może stosować na działce chemiczne zabiegi ochrony roślin wyłącznie preparatami dopuszczonymi do obrotu.
 • Zabieg, o którym mowa w ust. 2, może być przeprowadzony tylko w przypadku, gdy możliwym jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i upraw ogrodniczych zarówno na własnej działce, jak i działkach sąsiednich.
 • Przed zastosowaniem środków ochrony roślin działkowiec zobowiązany jest do poinformowania o tym sąsiadów podając nazwę preparatu, okres karencji i datę przeprowadzenia zabiegu.
§57   [Zakaz uprawy określonych roślin]
W ROD obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku oraz innych roślin, których uprawa jest zakazana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§58   [Dopuszczalny chów zwierząt]
 • Z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i higienicznych, działkowiec może prowadzić na działce wyłącznie chów gołębi, kur i królików, których dopuszczalną liczbę określa zarząd. Hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody walnego zebrania ROD i nie może być prowadzona w odległości do 5 km od granicy lotniska stosownie do wymogów określonych w ustawie – Prawo lotnicze.
 • Pomieszczenia dla zwierząt, o których mowa w ust. 1, stanowią integralną część altany działkowej i wliczane są do jej normatywnej powierzchni.
 • Działkowiec odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem chowu zwierząt, o których mowa w ust. 1.
 • Chów zwierząt, o których mowa w ust. 1, jest dopuszczalny, o ile odrębne przepisy, w szczególności przepisy prawa miejscowego, nie stanowią inaczej.
§59   [Zakres zagospodarowania działki]
Działkowiec zobowiązany jest do zagospodarowania i korzystania z działki zgodnie z jej przeznaczeniem i w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożeń lub utrudnień w korzystaniu z działek przez sąsiadów.
§60   [Nadzór nad zagospodarowaniem działki]
Bezpośredni nadzór nad zgodnym z regulaminem zagospodarowaniem działki, w tym w sprawach dotyczących altany działkowej i innych trwałych urządzeń, sprawuje zarząd ROD.

ROZDZIAŁ VII
Przepisy porządkowe
§67   [Obowiązki porządkowe]
Działkowiec obowiązany jest:
 • dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,
 • nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę,
 • utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:
  a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,
  b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.
§68   [Zakazy porządkowe]
Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:
 • zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,
 • wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,
 • gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,
 • stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp.
 • spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych,
 • wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,
 • parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,
 • mycia i naprawiania na terenie ROD - także na miejscach postojowych - wszelkich pojazdów mechanicznych,
 • polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej, na terenie ROD,
 • wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce,
 • naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym,
 • sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów oraz innych roślin na terenach ogólnych ROD,
 • prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.
§69   [Wjazd na teren ROD]
Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.
§70   [Prawa osób niepełnosprawnych]
 • Osoba niepełnosprawna ma prawo wjazdu na teren ROD pojazdem mechanicznym, którym dojeżdża do działki. Prawo wjazdu ma także pojazd dowożący tę osobę do działki.
 • Osoba niepełnosprawna ma prawo parkowania swego pojazdu na terenie działki, jeżeli wyposaży ją w odpowiednie miejsce postojowe (np. zatoczkę).
 • Zarząd ROD jest obowiązany zapewnić osobom niepełnosprawnym możliwość nieskrępowanego dotarcia pojazdem mechanicznym do działki.
 • Osobą niepełnosprawną w rozumieniu niniejszego postanowienia jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.
§71   [Zasady usuwania drzew ozdobnych]
 • Usunięcie z terenów ogólnych ROD lub działki ozdobnych drzew następuje za zezwoleniem właściwego organu administracji publicznej w przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 • Zezwolenie wydawane jest na wniosek:
  • zarządu ROD – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z terenu ogólnego ROD,
  • działkowca – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa z terenu działki.
§72   [Oznaczenie alejek i działek]
 • Alejki ogrodowe powinny posiadać nazwy lub numery.
 • Działka oznaczona jest tabliczką z numerem porządkowym, umieszczoną w widocznym miejscu.
§73   [Wstęp na działkę]
 • Wstęp na działkę w czasie nieobecności działkowca lub jego rodziny jest zabroniony.
 • Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku zagrożenia życia lub mienia..
§74   [Prawo wstępu na działkę]
 • W celu sprawdzenia stanu zagospodarowania działki, odczytu liczników wody i energii elektrycznej, sprawdzenia prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej i wodociągowej, działkowiec ma obowiązek umożliwić wstęp na działkę i do altany działkowej osobom upoważnionym przez zarząd ROD.
 • Mimo braku zgody działkowca, osoby upoważnione przez zarząd ROD są uprawnione do wstępu na działkę w celu przeprowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem zawiadomią na piśmie działkowca o konieczności wstępu na teren działki.
§75   [Czasowe wyłączenie prądu]
 • W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze złym stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu, zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno - zimowym. Uchwała w tej sprawie powinna być szczegółowo uzasadniona.
 • Walne zebranie może w drodze uchwały zobowiązać zarząd ROD do wyłączenia energii elektrycznej w ogrodzie w okresie jesienno - zimowym.
§76   [Zasady przyłączenia do sieci]
W ROD posiadających sieć wodociągową, kanalizacyjną lub elektryczną działkowiec może przyłączyć działkę do sieci wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządu ROD.
§78   [Zasady i koszty korzystania z prądu]
 • Korzystanie z energii elektrycznej przez działkowca może odbywać się wyłącznie na zasadach uchwalonych przez walne zebranie ROD i zgodnych z obowiązującymi w PZD.
 • Opłatę za zużytą energię elektryczną uiszcza się według wskazań podlicznika po cenie ustalonej przez zakład energetyczny w terminach wyznaczonych przez zarząd ROD.
 • Koszty związane z dostawą energii do działek oraz eksploatacją sieci ogólnoogrodowej, pokrywane są z odpowiedniej opłaty ogrodowej przeznaczonej na te cele.
 • Stwierdzenie przez zarząd ROD pobierania przez działkowca energii elektrycznej poza licznikiem, uznaje się za kradzież na szkodę rodzinnego ogrodu działkowego.
§79   [Opiekun działki]
 • W uzasadnionych przypadkach (np. długotrwała choroba) zarząd ROD może wyrazić zgodę - na wniosek działkowca - na ustanowienie opiekuna działki na okres do dwóch lat.
 • Odpowiedzialność za skutki opieki ponosi działkowiec, w imieniu którego działał opiekun.
§80   [Odpowiedzialność działkowca]
 • Działkowiec winny działania lub zaniechania, przez które PZD poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności obowiązek zrekompensowania kosztów poniesionych przez PZD w celu usunięcia naruszeń w infrastrukturze ogrodowej.
 • Działkowiec odpowiada również za szkody wyrządzone przez osoby przebywające za jego zgodą na działce i w ROD.
§81   [Zgłaszania zmiany danych osobowych]
 • Działkowiec ma obowiązek zgłaszania do zarządu ROD na piśmie zmianę danych osobowych, w tym zmianę miejsca zamieszkania i adresu do korespondencji.
 • Działkowiec ponosi odpowiedzialność za skutki niezgłoszenia zmiany danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje zarządu ROD związane z prawem do działki.
 • W razie zaniedbania obowiązku zgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku nieprzyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach ze skutkiem doręczenia.
§82   [Wyłączenie odpowiedzialność]
PZD nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu strat spowodowanych przez powódź, pożar, gradobicie, suszę, huragan itp. oraz powstałych na skutek kradzieży i dewastacji.

Regulamin w całości jest dostępny w przepisach PZD (także na naszej stronie)